Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.

PDFUchwała nr 225 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej należnej ZDKiM w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 224 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska.pdf

PDFUchwała nr 223 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 222 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 221 z dnia 30grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy wRodzinie narok 2009..pdf

PDFUchwała nr 220 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatweirdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 219 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 218 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie skargi Pani Heleny Rychel.pdf

PDFUchwała nr 217 z dnia 12 grudnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.pdf

PDFUchwała nr 216 z dnia 12 grudnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 r..pdf

DOCNr 0215 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0214 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0213 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0212 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0211 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0210 z dnia 19 listopada 2008 roku w spr.zmiany uchwały Nr 99 XIII 2002 w spr zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.doc

DOCNr 0209 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wydzielenia w mieszkaniowym zasobie gminy lokali związanych ze stosunkiem pracy.doc

DOCNr 0208 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII-194-08 z dn. 12.09.08r. w spr. zmiany uchwały nr 99-XIII-02 z dn. 14.03.02 r. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład...doc

DOCNr 0207 z dnia 19 listopada 2008 w spr.zmiany uchwały Nr XXIII-193-08 z dnia 12.09.2008 w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2008-2013.doc

DOCNr 0206 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCNr 0205 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie dopłaty w 2009 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 0204 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 0203 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń.doc

DOCNr 0202 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2009 r.doc

DOCNr 0201 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie podatku od środkó transportowych na rok 2008.doc

DOCNr 0200 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2009 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.doc

DOCNr 0199 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.doc

DOCNr 0198 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 r..doc

PDFUchwała nr 197 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr I 9 06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania..pdf

PDFUchwała nr 196 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr I 8 06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania..pdf

PDFUchwała nr 195 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Krzepicach..pdf

PDFUchwała nr 194 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99 XIII 2002 z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy..pdf

PDFUchwała nr 193 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2008-2013.pdf

PDFUchwała nr 192 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 191 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krzepice..pdf

PDFUchwała nr 190 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie nagrody za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym..pdf

PDFUchwała nr 189 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym.pdf

PDFUchwała nr 188 z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008r..pdf

PDFUchwała nr 187 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego..pdf

PDFUchwała nr 186 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Pana Damiana Trawińskiego..pdf

PDFUchwała nr 185 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.pdf

PDFUchwała nr 184 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 183 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 182 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 181 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 180 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 179 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 178 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 177 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 176 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 175 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 174 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 173 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody nanabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 172 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 171 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 170 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 169 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie dofinansowania ze środków GFOŚiGW budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 168 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.pdf

PDFUchwała nr 167 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego celem dofinansowania budowy drogi powiatowej Nr 2069S w Krzepicach ul. Magreta.pdf

PDFUchwała nr 166 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie przebudowy dróg gminnych w gminie Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 165 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 roku.pdf

PDFUchwała nr 164 z dnia 29 maja 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XI-95-07 RM w Krzepicach z dnia 18.09. 2007 r. w sprawie dofinansowania ze środków GFOŚiGW budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 163 z dnia 29 maja 2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała nr 162 z dnia 29 maja 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 161 z dnia 29 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki na 2008 rok..pdf

PDFUchwała nr 160 z dnia 29 maja 2008 w sprawie nagrody za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.pdf

PDFUchwała nr 159 z dnia 29 maja 2008 w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.pdf

PDFUchwała nr 158 z dnia 29 maja 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf

PDFUchwała nr 157 z dnia 29 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 roku..pdf

PDFUchwała nr 156 z dnia 19 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 roku.pdf

PDFUchwała nr 155 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XII-105-07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19.11.2007 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 154 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzepice w drodze darowizny własności nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 153 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr VII-62-07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26.04.07 w spr.przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagosp.przestrz. gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 152 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr VII-61-07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26.04.07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz.mig Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 151 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 150 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepic.pdf

PDFUchwała nr 149 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 148 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf

PDFUchwała nr 147 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego celem dofinansowania budowy chodników w Krzepicach w ul. Kuków i Księdza Muznerowskiego oraz w miejscowości Zajączki Drugie.pdf

PDFUchwała nr 146 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2008 roku.pdf

PDFUchwała nr 145 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2007.pdf

PDFUchwała nr 144 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2007.pdf

PDFUchwała nr 143 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.pdf

PDFUchwała nr 142 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie skargi Pana Ireneusza Szcześniaka.pdf

PDFUchwała nr 141 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za rok 2007 r..pdf

PDFuchwała nr140 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2008 rok.pdf

PDFuchwała nr139 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XIV-12-07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.pdf

PDFuchwała nr140 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2008 rok.pdf

PDFuchwała nr139 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XIV-12-07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.pdf

PDFuchwała nr138 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji zdrowia i spraw socjalnych na 2008 rok.pdf

PDFuchwała nr137 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.pdf

PDFuchwała nr136 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Krzepice.pdf

PDFuchwała nr135 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jedn organiz na terenie G Krzepice.pdf

PDFuchwała nr134 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Szkołach i Przedszkolu prowadzonych.pdf

PDFuchwała nr133 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf

PDFuchwała nr132 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFuchwała nr131 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2008 r..pdf


PDFUchwała nr 130 z dnia 19 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej należnej gminie.pdf
 

informację wytworzył(a): Rada Miejska w Krzepicach
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: 2008-04-02
Wersja XML