Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .

Krzepice, 24 marca 2020 roku

GKR.6733.002.2020

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek Pełnomocnika Agnieszki Pałuszki PPHU ,,SANGAZ” Waldemar Pacud  reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej 90 i 40 przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewide. 2510, 3607/1, 2407, 3606, 2355/4, 3590,3591 obręb Krzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, lub telefonicznie pod numerem telefonu 34399 91 66 można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

K.G.

 

Z. up. Burmistrza

Mirosław Łukasik

Wersja XML