Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.

PDFUchwała nr 18 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 17 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf 

PDFUchwała nr 16 z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 15 z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.pdf

PDFUchwała nr 14 z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 13 z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 24 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf

PDFUchwała nr 12 z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 370 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 11 z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf 

PDFUchwała nr 10 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.pdf

PDFUchwała nr 9 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała nr 8 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.pdf

PDFUchwała nr 7 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz zakresu jej działania.pdf

PDFUchwała nr 6 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania.pdf

PDFUchwała nr 5 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania.pdf

PDFUchwała nr 4 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

 PDFUchwała nr 3 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 2 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącegi i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 1 z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 398 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie dopłaty w 2011 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała nr 397 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 396 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf

PDFUchwała nr 395 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 394 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 393 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.pdf

PDFUchwała nr 392 z dnia 21 października 2010 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 391 z dnia 21 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 390 z dnia 21 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała nr 389 z dnia 21 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała nr 388 z dnia 21 października 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach.pdf

PDFUchwała nr 387 z dnia 21 października 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 361 RM w Krzepicach z dnia 17.08. 2010 r. w spr. zaciągn. pożyczki pref. na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły.pdf

PDFUchwała nr 386 z dnia 21 października 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 385 z dnia 21 października 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 384 z dnia 21 października 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 383 z dnia 21 października 2010 w sprawie nagrody za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.pdf

PDFUchwała nr 382 z dnia 21 października 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 267 w spr. szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągn. w dziedzinie twórczości artystycznej.pdf 

PDFUchwała nr 381 z dnia 21 października 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami.pdf

PDFUchwała nr 380 z dnia 21 października 2010 w sprawie skargi Pani Joanny Ciapa.pdf

PDFUchwała nr 379 z dnia 30 września 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 366 RM w Krzepicach z dnia 9.09. 2010 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Baczyńskiego w Krzepicach - Gmina Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 378 z dnia 30 września 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 377 z dnia 21 września 2010 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 376 z dnia 21 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 375 z dnia 21 września 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 387 w spr. utworzenia obwodów głos. podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ust. liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała nr 374 z dnia 21 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 373 z dnia 21 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 372 z dnia 21 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 371 z dnia 21 września 2010 w sprawie poboru łącznego zobow. pienięż. podatku leśnego oraz podatku od nieruchom. w drodze inkasa i ustalenia wynagr. dla inkasentów w 2011 r..pdf

PDFUchwała nr 370 z dnia 21 września 2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.pdf

PDFUchwała nr 369 z dnia 21 września 2010 w sprawie przekazania środów finansowych dla Policji.pdf 

PDFUchwała nr 368 z dnia 21 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała nr 367 z dnia 9 września 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 366 z dnia 9 września 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Baczyńskiego w Krzepicach - Gmina Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 365 z dnia 9 września 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 343 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnai 22 czerwca 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 364 z dnia 9 września 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 353 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 2 lipca 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 363 z dnia 9 września 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 354 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 2 lipca 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 362 z dnia 17 sierpnia 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr 361 z dnia 17 sierpnia 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.pdf 

PDFUchwała nr 360 z dnia 17 sierpnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 359 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym.pdf

PDFUchwała nr 358 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, położonym w Starokrzepicach przy ulicy Oleskiej 207a.pdf

PDFUchwała nr 357 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 356 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 355 z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 354 z dnia 2 lipca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego celem dofinansowania budowy chodnika w miejscowości Lutrowskie w Gminie Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 353 z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę chodnika w miejscowości Lutrowskie Gmina Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 352 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.pdf

PDFUchwała nr 351 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 350 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 349 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 348 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 347 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 346 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 345 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 104 z dnia 19.11. 2007 r. w spr. ustalenia zasad nad. tytułu Honorowy Obywatel Gminy Krzepice, Zasłużony dla Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 344 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na finansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 343 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie modernizacji dróg i chodników w Gminie Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 342 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - etap II zadanie 2.pdf

PDFUchwała nr 342 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - etap II zadanie 2.pdf

PDFUchwała nr 341 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 308 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 340 z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 339 z dnia 14 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.pdf

PDFUchwała nr 338 z dnia 14 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 roku.pdf

PDFUchwała nr 337 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.pdf

PDFUchwała nr 336 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 335 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 334 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010-2015.pdf

PDFUchwała nr 333 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 332 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 331 z dnia 29 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała nr 330 z dnia 29 marca 2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

PDFUchwała nr 329 z dnia 29 marca 2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów.pdf

PDFUchwała nr 328 z dnia 29 marca 2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 321 z dnia 18 lutego 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 327 z dnia 29 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr 326 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2009.pdf

PDFUchwała nr 325 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 314 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała nr 324 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf 

PDFUchwała nr 323 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr 322 z dnia 28 lutego 2010 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego.pdf

PDFUchwała nr 321 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przeds. ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow. działal. w zakresie odbierania odpadów kom..pdf

PDFUchwała nr 320 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 319 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 318 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 317 z dnia 18 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 316 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 308 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r..pdf

PDFUchwała nr 315 z dnia 18 lutego 2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 309 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków.pdf

PDFUchwała nr 314 z dnia 28 lutego 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego celem dofinansowania budowy chodników w Gminie Krzepice w 2010 roku.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2010.02.23
 
 
Wersja XML