Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 18 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się ponowne konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

oraz konsultacje projektu:

- uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 18.04.2020 r. do 27.04.2020 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ul. Częstochowska 13 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.218.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

PDFOgłoszenie konsultacje.pdf
PDFZarządzenie.pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty.......pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....pdf
PDFprojekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
 

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał.pdf
 

Wersja XML