Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 17.2020

Obrady rozpoczęto 2020-05-05 o godz. 15:04:27, a zakończono o godz. 19:11:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad, zmiana polega na zamianie punktów pkt. 18 jako pkt 19, a pkt 19 jako pkt  18 (15:13:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie całości porządku obrad po naniesioej zmianie  (15:14:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz


2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (15:23:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.135.2020 (15:23:00)

Wyniki imienne:


3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (15:24:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.136.2020 (15:27:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.137.2020 (15:30:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (15:30:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.138.2020 (16:03:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (16:03:00)

Głosowanie nad Uchwałą 17.139.2020 (16:07:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku (16:07:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.140.2020 (16:10:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (16:10:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.141.2020 (16:13:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (16:14:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.142.2020 (16:18:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.143.2020 (16:22:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice (16:22:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.144.2020 (16:25:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice (16:25:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.145.2020 (16:27:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń (16:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.146.2020 (16:35:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:45:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:46:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.147.2020 (16:52:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:53:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.148.2020 (16:56:00)

Wyniki imienne:


16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:56:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.149.2020 (16:59:00)

Wyniki imienne:


17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice (16:59:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.150.2020 (17:03:00)

Wyniki imienne:


18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (17:03:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.151.2020 (17:52:00)

Wyniki imienne:


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (17:52:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.152.2020 (18:03:00)

Wyniki imienne:


20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej (18:04:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.153.2020 (18:07:00)

Wyniki imienne:


21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach (18:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 17.154.2020 (18:13:00)

Wyniki imienne:


22. Sprawozdania, informacje: (18:14:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 lutego do 5 maja 2020 roku (18:14:00)


23. Zamknięcie obrad. (19:11:00)


Zakończono sesję (19:11:19)

Wersja XML