Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."

Gmina Krzepice realizuje inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice." Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj. Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z tym poszukujemy osoby, która posiada stosowne uprawnienia i umiejętności do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opis usługi, terminy, informacje dotyczące inwestycji i formularz ofertowy zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

Zapytanie wraz z załącznikami nr 1,2 - PDFZapytanie i zał nr 1 zał nr 2.pdf
Załącznik nr 3 - ZIPzałącznik nr 3 projekt budowlany.zip
 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem dlaczego Zamawiający w Zapytaniu ofertowym z 14.05.2020r. o pełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego - przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza ograniczył możliwość składania ofert osobom posiadającym uprawnienia w specj. konstr. - budowlanej bez ograniczeń, które to uprawnienia, zgodnie z par. 5 ust. 3d, w związku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt2 rozporządzenia MGPIB z 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania robót przy budowie dróg dojazdowych (D), wewnętrznych, zbiorczych (Z) lokalnych (L) i dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej.
Według dokumentacji projektowej - opis techniczny," przedmiotem opracowania jest projekt budowlany związany z realizacją zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice”.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Krzepice, gmina Krzepice, powiat Kłobucki, województwo Śląskie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 814,76m.
3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogólnodostępna droga dojazdowa
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-kategoria drogi publicznej: gminna
-długość w opracowaniu: 814,76m
-kategoria obciążenia ruchem: KR3
-klasa drogi: klasa D (dojazdowa)".
Uważam, że uprawnienia budowlane w specj. konstrukcyjno - budowlanej b.o. uprawniają mnie do nadzorowania drogi klasy D, zatem proszę o umożliwienie złożenia oferty osobom posiadającym takie uprawnienia.

Odpowiedź

Oczywistym jest, że uprawnienia budowlane wskazane w pytaniu uprawniają do nadzorowania przebudowy ul. Rolniczej w Krzepicach. Wobec licznych zmian dotyczących zakresu i procesu nabywania uprawnień budowlanych Zamawiający zmienia zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu. Nowy zapis brzmi następująco:

Warunki

Oferenci muszą spełnić następujące warunki:

Termin składania ofert nie ulega zmianie

 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_otwarcie_ofert.pdf

 

Informacja o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie_o_wyb_oferty_insp_rolnicza.pdf
 

Wersja XML