Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Strona archiwalna

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 25 maja 2020 roku, na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto części płyty Rynku w Krzepicach.

Z dniem 14 czerwca 2020 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)

 

 

Zarządzenie Nr 0050.226.2020

Burmistrza Krzepic

z dnia 20 maja 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik
 nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 25 maja do 14 czerwca 2020 roku.

§3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej,
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.

                                                                                                                                                                    Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                                     Krystian Kotynia

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050.226.2020

Z dnia 20 maja 2020 roku

 

Wykaz

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu na okres od 01 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku następujące części płyty Rynku w Krzepicach:

z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Czynsz dzierżawny ustala się odrębnie dla każdej części w wysokości 200 złotych plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 46,00 złotych w stosunku miesięcznym, płatny do 20 dnia każdego  miesiąca.

Z uwagi na krótki okres obowiązywania umowy, aktualizacja czynszu nie będzie prowadzona.

 

        Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych  prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku.

 

 

 

Wersja XML