Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 26 maja 2020 roku

 

GKR.6733.003.2020

D E C Y Z J  A

            Na podstawie art. 104 oraz 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)
 

postanawiam:

umorzyć postępowanie wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego  „EL-LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  polegającej na  ,,Budowie kontenerowej stacji transformatowej15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci SN i Nn. Demontaż linii napowietrznej 15kV oraz wieżowej stacji transformatorowej S-088”  , na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  1139/18,  położonej w Starokrzepicach obręb Starokrzepice.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie w sprawie wyżej opisanej stało się bezprzedmiotowe ponieważ wnioskodawca na którego żądanie postępowanie zostało wszczęte, wycofał wniosek dla wyżej wymienionej inwestycji.

 

            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Wersja XML