Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

         Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach, obręb Kuków o powierzchni 0,7797 ha, zapisanej ewidencyjnie jako działka nr 98, w skład której wchodzą następujące użytki rolne: ŁIV – 0,6717 ha, RV – 0,0743 ha, N – 0,0337 ha, opisanej w księdze wieczystej Kw nr CZ2C/00041184/1 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 200,00 złotych rocznie

Wadium w wysokości 50,00 złotych

 

         Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach. lub przelewem bankowym na konto „ BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002” w terminie do 26 czerwca 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za 2020 rok.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

         Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach – pok. nr 11.:  (34) 39-99-165.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                     Krystian Kotynia

Wersja XML