Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Link do dyskusji w aplikacji TEAMS:

DYSKUSJA

lub link do skopiowania i wklejenia do przeglądarki internetowej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A9da63ebb46514185b775933d673b80ab%40thread.tacv2/1591011508981?context=%7B%22Tid%22%3A%2244a4a735-7004-481d-9a9b-b812c2b69ffa%22%2C%22Oid%22%3A%22ed129943-cb4d-43fc-bc39-91f5fcaa9e5b%22%7D

 

 

Wersja XML