Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne na okres od 1 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, następujące części płyty Rynku w Krzepicach:

• Miejsce nr 1 – część płyty Rynku w Krzepicach w pierzei południowej od strony ulicy Pronobisa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 mopisanej w księdze wieczystej KW Nr CZ2C/00031015/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

• Miejsce nr 2 – część płyty Rynku w Krzepicach w pierzei południowej od strony ulicy Krakowskiej, zapisanej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 m2  opisanej w księdze wieczystej KW Nr CZ2C/00031015/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

• Miejsce nr 3 w pierzei południowej w części środkowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 m2 opisanej w księdze wieczystej KW Nr CZ2C/00031015/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

 

Cena wywoławcza odrębnie dla każdej w/w części płyty Rynku wynosi 243 złote plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 55,89 zł w stosunku miesięcznym.

 
Wadium w wysokości 40,00 złotych - odrębnie dla każdej w/w części płyty Rynku

 

         Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 1000 (dot. miejsca nr 1),  1015 (dot. miejsca nr 2) oraz 1030 (dot. miejsca nr 3) w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub przelewem bankowym na konto „BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002” do dnia 20 lipca 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, za pierwszy miesiąc dzierżawy.

Wadium uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od spisania umowy dzierżawy.

         Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

         Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach – pok. Nr 11, tel. (034) 3999-165

 

Krzepice, 16 czerwca 2020 roku.

                                                                                                                                         Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                         Krystian Kotynia

 

Wersja XML