Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2020

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 22 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
w wykonaniu uchwały Nr 32.311.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do wyjęcia w drodze przetargu lokal użytkowy opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prawie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                         Krystian Kotynia

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.238.2020

Burmistrza Krzepic

z dnia 22 czerwca 2020 roku.

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielolokalowym położonym przy
ul. Oleskiej 246, 42-161 Starokrzepice.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
  w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 652/2 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00041189/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
 2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 60 m2
 3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz pokoju socjalnego.
 4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.
 5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 13,00 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany
w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z  warunkami określonymi odrębnymi umowami.

 1. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

           Po upływie 2 lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższana o 2% i dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

 1. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 23 stycznia 2020 roku do 14 lipca 2020 roku


                                                                                                                                       

  Burmistrz Krzepic

                                                                                        Krystian Kotynia

Wersja XML