Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 02.07.2020

 

GKR.6733.005.2020

D E C Y Z J  A

           

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 ze zmianami) z a w i a d a m i a m, że w dniu 02.07.2020 roku  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia z PE  o średnicy ϕ 64 mm przy ulicach: przy ulicach: Ogrodowej, Krótkiej i Ciasnej, obejmujący działki o nr ewidencyjnych 1395, 1397, 1398, 1296 w obrębie Krzepice

            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Wersja XML