Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.

Strona archiwalna

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ulicy Młyńskiej w Starokrzepicach na długości około 130 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2071S (ul. Oleska) do skrzyżowania z droga gminną nr 639146S (ul. Słoneczna) - dz. nr 1358 i fragment działki nr 1405 obręb Starokrzepice. Dokumentacja posłuży do:

Remont ulicy ma polegać na przywróceniu walorów użytkowych zniszczonej nawierzchni tłuczniowej jezdni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości około 4,00 m.

Zakres zamówienia, terminy i sposób złożenia oferty oraz projekt umowy i formularz ofertowy zawiera poniższy załącznik:

PDFzapytanie _mlynska_starokrzep_skan.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otw mlynska.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFinf_o_wyborze.pdf
 

Wersja XML