Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej remontu ulicy Polnej w Starokrzepicach na długości około 170 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2071S (ul. Oleska) – dz. nr 316 obręb Starokrzepice. Dokumentacja posłuży do:

Remont ulicy ma polegać na przywróceniu walorów użytkowych zniszczonej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości ok. 5,00 m.

Szczegóły dotyczące zakresu zamówienia, terminów oraz sposobu złożenia oferty, a także projekt umowy i formularz ofertowy znajdują się w poniższym załączniku

PDFzapytanie _polna _starokrz_skan.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otwarcia.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFinf_o_uniewa.pdf
 

Wersja XML