Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 18.2020

Obrady rozpoczęto 2020-07-07 o godz. 15:03:58, a zakończono o godz. 17:49:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)


2. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (15:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.155.2020 (15:11:00)

Wyniki imienne:


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok (15:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 2. Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.156.2020 (15:28:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.157.2020 (15:32:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (15:38:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:44:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mariusz Droś

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.158.2020 (16:27:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (16:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.159.2020 (16:31:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku (16:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.160.2020 (16:47:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (16:47:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 161.2020 (16:55:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 13.109.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 209 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (16:55:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.162.2020 (16:58:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (16:58:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 18.163.2020 (17:29:00)

Wyniki imienne:


11. Sprawozdania, informacje: (17:29:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 maja do 7 lipca 2020 roku (17:29:00)


12. Zamknięcie obrad. (17:49:00)


Zakończono sesję (17:49:32)

Wersja XML