Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 6 lipca 2020 roku

GKR.6733.007.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 52 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się,  że na wniosek Pełnomocnika Agnieszki Pałuszki PPHU ,,SANGAZ” Waldemar Pacud,  reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy: Rynek im. Powstańców 1863, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewide. 1461, 1297, 1460, 1493, 1594/1 obręb Krzepice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 34 399 91 66, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Wersja XML