Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.284.2020

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 21 października 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

           

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 20.173.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
15 października 2020 roku oraz uchwały Nr 20.174.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe opisane w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                 Załącznik Nr 1                        

                                                                                                     do Zarządzenia Nr 0050.284.2020

                                                                                           Burmistrza Krzepic             

                                                                                                        z dnia 21 października 2020 roku

 

Wykaz

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną,  położoną w Krzepicach przy ul. ks. Stasiewicza, oznaczoną w ewid. gruntów jako działka nr 3518, obręb ewid. Krzepice, o pow. 0,1099 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, opisaną w księdze wieczystej nr CZ2C/00032390/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość położona przy nieurządzonym odcinku ul. ks. Stasiewicza. Działka jest niezabudowana, od strony północnej przylega do działek zabudowanych, od strony południowej rozciąga się  obszar niezabudowany.

Działka jest nieuzbrojona. Media infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna usytuowane są w bliskiej odległości, wzdłuż ulicy Lipowej i ul. ks. Stasiewicza.

 

Wartość nieruchomości  wynosi 54 700,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 12 581,00 zł.

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość,  położoną w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej, przy drodze krajowej nr 43, oznaczoną w ewid. gruntów, jako działka nr 3120, obręb ewid. Krzepice, o pow. 0,3466, stanowiącą własność Gminy Krzepice opisaną w księdze wieczystej nr CZ2C/00033601/2, prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, położona jest na terenach rolniczych dopuszczonych do lokalizacji zabudowy rolniczej.

Nieruchomość usytuowana jest na granicy z gminą Opatów. Jest niezagospodarowana, nieużytkowana rolniczo. Dłuższym bokiem przylega do drogi krajowej nr 43. Krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi gruntowej. Otoczenie stanowią grunty rolne. Gleby należą do klasy bonitacyjnej V i VI.

 

Wartość nieruchomości  wynosi 27.000,00 złotych

 

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 3 grudnia 2020 roku.

 

                                                                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                                                                                        Mirosław Łukasik

                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

Wersja XML