Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 3518, obręb ewid. Krzepice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 11.30 w drodze publicznej licytacji, w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. Przetargiem objęto sprzedaż następującej nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Ks. Stasiewicza, na osiedlu domów jednorodzinnych, przy nieurządzonym odcinku drogi. Działka jest niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Od strony północnej przylega do działek zabudowanych, od strony południowej rozciąga się obszar niezabudowany. Działka jest niezagospodarowana. Działka jest nieuzbrojona. Media infrastruktury technicznej  - sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna usytuowane są w bliskiej odległości, wzdłuż ul.Lipowej i ul. Stasiewicza.

 

Cena wywoławcza : 54 700,00 złotych plus podatek VAT  wg stawki 23% tj. 12 581,00 złotych

Wadium wynosi: 1 600,00 złotych

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 25 stycznia 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść przelewem na konto „ BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto i wynosi 600,00 zł.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora  przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.     

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pod numerem telefonu 34/3999-165.

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                    Krystian Kotynia

 

   LOKALIZACJA DZIAŁKI OBJĘTEJ PRZETARGIEM           

Brak opisu obrazka

 

                                                                   Brak opisu obrazka

Wersja XML