Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice,22 grudnia 2020 roku

 

GKR.6733.010.2020

BURMISTRZA KRZEPIC 

informuje

o wydaniu decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu 22 grudnia 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 1179, 1185/7, 1185/2, 1185/5 w obrębie Kuźniczka oraz działki 1823 w obrębie Zajączki Drugie.  

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wersja XML