Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 23.2020

Obrady rozpoczęto 2020-12-29 o godz. 09:03:24, a zakończono o godz. 11:29:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (09:03:00)

głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (09:07:00)

Wyniki imienne:

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (09:07:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (09:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Barbara Pilarz


2. Wystąpienie zaproszonych gości (09:08:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach (09:08:00)

Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego rady - przegłosowanie składu komisji (09:10:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 23.188.2020 (09:28:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r. (09:29:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.189.2020 (09:37:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok (09:38:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, (09:38:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (09:53:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (09:53:00)

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (09:55:00)

Głosowanie - wniosek nr 1 Wiceprzewodniczącego Romana Kudelskiego (09:57:00)

W dz.750 Administracja Publiczna zmniejszyć o: 102 tyś są to środki zaplanowane na 5% wzrost wynagrodzeń w tym dziale.

W dz.852 Pomoc Społeczna zmniejszyć o: 66 tyś środki zaplanowane na 5% wzrost wynagrodzeń w tym dziale.

Środki te przeznaczyć na:

W dz. 600 Transport i łączność wydatki majątkowe: 80 tyś na wykonanie nawierzchni łączącej ul. Ustronną z Oś. Dąbrowa

W dz 900 Gospodarka komunalna (oświetlenie) wydatki majątkowe: 40 tyś na wykonanie projektu i oświetlenia w ul. Przemysłowej.

W dz 926 Kultura fizyczna: 10 tyś dla klubu Liswarta na zadania statutowe klubu; 30 tyś wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach młynu Marcelin na rzece Liswarcie jako miejsca rekreacji i wypoczynku.

W dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2 tyś Koło kolekcjonerów; 6 tyś „Izba muzealna”

Wyniki imienne:

Głosowanie - wniosek nr 2 Wiceprzewodniczącego Romana Kudelskiego (09:59:00)

W dz 600 Transport i Łączność wprowadzić następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

Zmniejszyć o 200 tyś zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Szkolnej wraz z wymianą wodociągu w Krzepicach”. Pozostałą kwotę przeznaczyć na wykonanie projektu na całości przebudowy tej drogi wraz z wymianą wodociągu.

Kwotę 200 tyś zł przeznaczyć na: 100 tyś budowa chodnika w osiedlu Kuźniczka; 100 tyś przebudowa ul. Dzielnej od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (10:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Pilarz

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (10:37:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.190.2020 (10:38:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (10:38:00)

       a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (10:38:00)

       b. głosowanie nad projektem uchwały. (10:55:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.191.2020 (10:55:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (10:55:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.192.2020 (10:57:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (10:57:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.193.2020 (10:59:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w Krzepicach (10:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 23.194.2020 (11:03:00)

Wyniki imienne:


10. Sprawozdania, informacje: (11:03:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 grudnia do 29 grudnia 2020 roku. (11:03:00)


11. Zamknięcie obrad. (11:29:00)


Zakończono sesję (11:29:49)

Wersja XML