Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Informacja o wyborze Wykonawcy PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert PDFinf z otwarcia ofert.pdf


Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice zaprasza do złożenia ofert cenowych na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Szkolnej i ul. Strażackiej w Krzepicach wraz z wymianą sieci wodociągowej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla remontu ul. Szkolnej i Strażackiej wraz z wymianą sieci wodociągowej. Planowany zakres robót to:

Nie przewiduje się zmian w stałej organizacji ruchu drogowego.

Zakres przedsięwzięcia znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i
obejmuje:

 1. Sporządzenie dokumentów:

  1. uproszczony projekt dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – 4 egzemplarze,

  2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,

  3. przedmiar robót – 2 egzemplarze,

  4. kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze.

 2. Uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zakup mapy należy do obowiązków wykonawcy.

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję elektroniczną należy umieścić na płycie CD lub DVD. Musi ona zawierać:

1) ww. uproszczony projekt – typ pliku *pdf

2) STWiOR – typ pliku *pdf

3) przedmiar – typy plików *pdf (edytowalny) i *ath

4) kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath

W ramach zaproponowanej ceny ofertowej, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) sporządzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli Zamawiający przystąpi do realizacji projektu po sześciu miesiącach od daty odbioru dokumentacji projektowej,

2) naniesienia skutecznych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, w toku dokonywania zgłoszenia i uzyskiwania pozwoleń,

3) udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy.

 

Pozostałe informacje w poniższym załączniku

PDFzapytanie_szkolna_strażacka_krzepice.pdf
 

Poniżej formularz ofertowy:

DOC002_form_ofertowy.doc
PDF002_form_ofertowy.pdf

 

 

PDFpytania i odpowiedzi.pdf
 

 

Wersja XML