Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.

Informacja o wyborze wykonawcy PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert PDFinf z otwarcia ofert rem cząstkowe.pdfGmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice zaprasza do złożenia ofert cenowych
na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Krzepic o nawierzchni bitumicznej
i tłuczniowej zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje likwidację ubytków, zapadlisk, spękań i deformacji ww. nawierzchni poprzez:

1. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco bez wycinania uszkodzonego miejsca.

2. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco z wycinaniem uszkodzonego miejsca.

3. Likwidację spękań masą zalewową.

4. Frezowanie nawierzchni.

5. Wykonanie nawierzchni za pomocą rozkładarki mas bitumicznych.

6. Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem typu Patcher.

7. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej.

8. Regulacja pionowa elementów urządzeń podziemnych tj.: zawory, kratka ściekowa, pokrywy studni.

Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb wynikających ze stanu technicznego nawierzchni dróg, ciągów pieszych i placów. Zlecenia składane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, albo bezpośrednio przekazywane właściwej osobie ze strony Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania.

Wskazane przez Zamawiającego, w formularzu kosztorysu ofertowego – zał. nr 3, ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego zapytania. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonane roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obszaru robót zarówno pod kątem przepisów BHP jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego i ponosi wszelkie koszty z tym związane oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać od chwili otrzymania przez niego zlecenia, o którym wyżej mowa.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

Oferenci muszą spełnić następujące warunki:

 1. dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. minimum 1 osobą posiadającą właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
  i należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  Zamawiający oceni zakres uprawnień indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania,

 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane, których przedmiotem był remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, których sumaryczna wartość wynosi minimum 60.000,00 zł.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwaga

 1. Ogólna wartość robót nie będzie mogła przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Dlatego po wyczerpaniu tej kwoty umowa ulega rozwiązaniu bez względu na termin na jaki ją zawarto.

 2. Dopuszcza się zmniejszenie ilości środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na remonty dróg, a tym samym zmniejszenie kwoty ogólnej wartości robót.

 1. Przedmiot zamówienia został opisany według następujących kodów CPV – 45233142-6

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem termin
  u składania ofert.

 

Pozostałe informacje w poniższym załączniku:

PDFzapytanie remonty cząstkowe z załącznikami.pdf

załączniki:

PDFzałączniki nr 1 i 3-5.pdf
DOCzałączniki nr 1 i 3-5.doc
 

Wersja XML