Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki budowlane w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy
ulicy Muznerowskiego.

 

Przetargi odbędą się w dniu 31 marca 2021 roku w drodze publicznej licytacji, w sali sesyjnej
 Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Przetargami objęto sprzedaż następujących części nieruchomości:

 

Przetarg nr I – godz. 9:00

 

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w media, ale media znajdują się w zasięgu – siec wodociągowa i kanalizacyjna biegną wzdłuż ulicy Jasnej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

 

Cena wywoławcza – 53.600,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 13 328,00 złotych

Wadium wynosi 1 600,00 złotych

 

Przetarg nr III – godz.: 9:30

 

o pow. 0,0999 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032408/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w media. Nieruchomość nie jest urządzona w media, ale media znajdują się w zasięgu – siec wodociągowa i kanalizacyjna biegną wzdłuż ulicy Jasnej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

 

Cena wywoławcza – 53 400,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 12 282,00 złotych

Wadium wynosi 1 600,00 złotych

 

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 26 marca 2021 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 
09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto, w wysokości ustalonej
w regulaminie przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwiania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

           

 

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu
w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pok. nr 11, tel. (34) 3999-165.

 

Krzepice, 11 lutego 2021 roku

                                                                                                                     Burmistrz Krzepic

                                                                                                                      Krystian Kotynia

Lokalizacja działek:

PDFKopia_mapy_ewidencyjnej (78).pdf
PDFWydruk_mapy (95).pdf
 

Wersja XML