Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Zarządzenie Nr 0050.340.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 23 lutego 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w drodze zamiany

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
w wykonaniu uchwały Nr 6.066.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną  w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00031906/6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha.

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 07 kwietnia 2021 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                Burmistrz Krzepic

                                                                                                                Krystian Kotynia

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.340.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 23 lutego 2021 roku

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

  1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną
    w Krzepicach w rejonie ulicy Częstochowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wartość nieruchomości wynosi 23 600,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 5 428,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 07 kwietnia 2021 roku

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                                                         Krystian Kotynia

Wersja XML