Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 3518, obręb ewid. Krzepice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 w drodze publicznej licytacji, w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. Przetargiem objęto sprzedaż następującej nieruchomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 21 października 2020 roku, w terminie od 21 października 2020 r. do dnia 03 grudnia 2020 roku. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.). Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 28 stycznia 2021 r.

Nieruchomość położona jest przy ul. Ks. Stasiewicza, na osiedlu domów jednorodzinnych, przy nieurządzonym odcinku drogi. Działka jest niezabudowana, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 stycznia 2021) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  (położona w obszarze oznaczonym symbolem 6-MN78). Od strony północnej przylega do działek zabudowanych, od strony południowej rozciąga się obszar niezabudowany. Działka jest niezagospodarowana. Działka jest nieuzbrojona. Media infrastruktury technicznej  - sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna usytuowane są w bliskiej odległości, wzdłuż ul. Lipowej i ul. Stasiewicza.

 

Cena wywoławcza : 54 700,00 złotych plus podatek VAT  wg stawki 23% tj. 12 581,00 złotych

Wadium wynosi: 5 000,00 złotych

 

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 07 kwietnia 2021 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść przelewem na konto „ BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto i wynosi 600,00 zł.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość  i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty uprawniające do działania w imieniu spółki

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym występuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krzepice dla potrzeb przeprowadzenia postępowania dla potrzeb przeprowadzenia postepowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane – imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

 

               

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pok. nr 11, tel. (34) 3999-165.

 

Krzepice, 10 marca 2021 roku

 

                                                                                                                     Burmistrz Krzepic

                                                                                                                      Krystian Kotynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PDFKopia_mapy_ewidencyjnej (75).pdf
JPEG1.jpeg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wersja XML