Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO

Strona archiwalna

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy
ulicy Muznerowskiego.

 

Przetargi odbędą się w dniu 12 kwietnia 2021 roku w drodze publicznej licytacji, w sali sesyjnej
 Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Przetargami objęto sprzedaż następujących części nieruchomości:

 

Przetarg nr I – godz. 9:00

 

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w media, ale media znajdują się w zasięgu – sieć wodociągowa i kanalizacyjna biegną wzdłuż ulicy Jasnej. Przedmiotowa  nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podjętym uchwałą Nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 stycznia 2021 roku znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem 6-MN93 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

 

Cena wywoławcza – 53.600,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 13 328,00 złotych

Wadium wynosi 5 000,00 złotych

 

Przetarg nr III – godz.: 9:30

 

o pow. 0,0999 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032408/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w media, ale media znajdują się w zasięgu – sieć wodociągowa i kanalizacyjna biegną wzdłuż ulicy Jasnej. Przedmiotowa  nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podjętym uchwałą Nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 stycznia 2021 roku znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 6-MN93 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza – 53 400,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 12 282,00 złotych

Wadium wynosi 5 000,00 złotych

 

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 07 kwietnia 2021 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść przelewem na konto „ BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto i wynosi 600,00 zł.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty)

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość  i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty uprawniające do działania w imieniu spółki

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym występuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krzepice dla potrzeb przeprowadzenia postępowania dla potrzeb przeprowadzenia postepowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane – imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

 

           

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu

w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pok. nr 11, tel. (34) 3999-165.

Krzepice, 10 marca 2021 roku

                                                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                                                       Krystian Kotynia

PDFKopia_mapy_ewidencyjnej (78).pdf
PDFWydruk_mapy (95).pdf
 

Wersja XML