Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRZEPIC W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE

OGŁOSZENIE

 

         Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 12 marca 2021 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 12.03.2021 r. - 22.03.2021 r.

 

         Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia Nr.0050.349.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 10 marca 2021 r.

 

 

                                                                                                                                  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                  Krystian Kotynia

PDFZarządzenie Nr 0050.349.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 10 marca 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf
PDFProtokół z konsultacji..pdf
 

Wersja XML