Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 25.2021

Obrady rozpoczęto 2021-03-23 o godz. 15:01:20, a zakończono o godz. 19:49:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:03:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (15:03:00)

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Damiana Pilarza o wykreślenie z uchwały budżetowej zadań: przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kuźniczce 15.000 zł; wykonanie odcinka chodnika w  drodze powiatowej w okolicy parkingu w Starokrzepicach 6.921 zł (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Mariusz Droś, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak
 • PRZECIW (4):
  Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Nastąpiła zmiana quorum (16:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz
 

Głosowanie nad uchwałą nr 25.197.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (16:52:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.198.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (17:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.199.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (17:10:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.200.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (17:23:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.201.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020  roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (17:29:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.202.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Nastąpiła zmiana quorum (17:33:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice (17:33:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.203.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice (17:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku (17:41:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.204.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku (17:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (17:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.205.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (18:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18:05:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.206.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (18:09:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.207.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (18:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (18:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.208.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (18:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (18:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.209.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (18:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (18:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.210.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (18:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok (18:25:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 25.211.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok (18:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

17. Sprawozdania, informacje: (18:26:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 stycznia do 23 marca 2021 roku. (18:26:00)

18. Zamknięcie obrad. (19:49:00)

Wersja XML