Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Remont budowlano - konserwatorski synagogi w Krzepicach" - etap II.

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

ZIP10. Zał. nr 10 - Projekt budowlany.zip
ZIP11. Zał. nr 11 - Program prac konserwatorsko-budowlanych.zip
PDF12. Zał. nr 12 - Przedmiar robót.pdf
PDF13. Zał. nr 13 - STWiOR.pdf
ZIP14. Zał. nr 14 - Foto po I etapie.zip

DOC15. Zał. nr 15 - Identyfikator postępowania.doc
 

PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML