Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.372.2021

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 04 maja 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu     

           

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 27.220.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Przeznacza się do wynajmu poprzez przedłużenie umowy najmu lokal użytkowy o powierzchni 8,265 m2, w budynku Domu Strażaka przy ul. Strażackiej 1 w Krzepicach, opisany w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                                                   Krystian Kotynia

                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 0050.372.2021

                                                                                                                     Burmistrza Krzepic

                                                                                                                     z dnia 04 maja 2021 roku

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

 

  1. Przeznacza  się  do wynajmu  w drodze bezprzetargowej poprzez przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 8,265 m2 położonego w Krzepicach w budynku Domu Strażaka przy ul. Strażackiej.
  2. Czynsz najmu ustala się w wysokości 250,00 złotych netto miesięcznie plus podatek VAT, płatny do 20  dnia każdego miesiąca.

     Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

           Po upływie każdych dwóch lat najmu, wysokość czynszu będzie podwyższana o 2%.

 

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 27 maja 2021 roku.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                                                 Krystian Kotynia

 

Wersja XML