Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- DZIAŁKA 2648/1 OBRĘB KRZEPICE

Strona archiwalna

 

 Zarządzenie Nr 0050.369.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

               

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 27.221.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w Krzepicach, przy skrzyżowaniu ul. Chopina i ul. Wyspiańskiego, oznaczoną w ewid. gruntów jako działka nr 2648/1 obręb Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00031266/7.

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 7 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                  Krystian Kotynia

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 0050.368.2021

      Burmistrza Krzepic

                                                                                           z dnia 28 kwietnia 2021 roku

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

•             Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 2648/1 o pow. 0,0259 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr CZ2C/00031266/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

•             Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 25.195.2021  z dnia 19 stycznia 2021 roku  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  6-ZP12, dla którego ustalono przeznaczenie teren zieleni urządzonej.

•             Nieruchomość położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych, porośnięta roślinnością trawiastą.  Media infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacyjna
i energetyczna usytuowane są wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

•             Przedmiotowa nieruchomość nie może  być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość
w związku z tym jest zbywana na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

 

Wartość nieruchomości wynosi 9 400,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 2 162,00 złotych

Łącznie: 11 562,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy
o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 12 maja 2021 roku do dnia 23 czerwca 2021 roku.

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                  Krystian Kotynia

PDFMapa 2648_1.pdf
 

Wersja XML