Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - DOT. PŁYTY RYNKU

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.373.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 18 maja 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik
 nr 1 oraz w załączniku graficznym nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 19 maja 2021 roku do 9 czerwca 2021 roku.

§3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                              Nr 0050.373.2021

                                                                                                                        z dnia 18 maja 2021 roku

 

Wykaz

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu na okres od 01 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 roku następujące części płyty Rynku w Krzepicach:

z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Czynsz dzierżawny ustala się odrębnie dla każdej części w wysokości 250 złotych plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 57,50 złotych w stosunku miesięcznym, płatny do 20 dnia każdego  miesiąca.

Z uwagi na krótki okres obowiązywania umowy, aktualizacja czynszu nie będzie prowadzona.

 

                Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych  prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 19 maja 2021 roku do dnia 9 czerwca 2021 roku.

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz Krzepic

                                                   Krystian Kotynia

 

 

Wersja XML