Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc

ZIPPB Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa Klonowa Brzozowa Lipowa i ks. Stasiewicza w Krzepicach.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz1.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz2.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz3.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz4.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz5.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz6.zip

PDFSTWiOR Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa_odc1 Brzozowa Lipowa ks. Stasiewicza w Krzepicach.pdf
PDFSTWiOR budowa kanal deszczowej.pdf

ZIPProjekt stałej organizacji ruchu drogowego.zip

PDFrozgraniczenie inwestycji.pdf
 

PDFpytania i odpowiedź.pdf

PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML