Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.

PDFUchwała Nr 14.144.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Krzepic.pdf
PDFUchwała Nr 14.143.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na 2015-2018 rok.pdf PDFZałącznik do uchwały Nr 143 z dnia 29 grudnia 2015.pdf
PDFUchwała Nr 14.142.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 do 2019.PDF
PDFUchwała Nr 14.141.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie w 2015 roku.pdf
PDFUchwała Nr 14.140.2015 z 29 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 14.139.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego.pdf 
PDFUchwała Nr 14.138.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr 14.137.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr 14.136.2015 z 29 grudnia 2015 roku dot. wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016-2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.PDF

PDFUchwała NR 13.134.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wynajęcie lokali użytkowych, pomieszczeń socjalnych Starokrzepice ul. Oleska 246.PDF
PDFUchwała NR 13.133.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 13.132.2015 z 1 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.PDF
PDFUchwała Nr 13.131.2015 z 1 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 13.130.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 13.129.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 13.128.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.PDF
PDFUchwała Nr 13.127.2015 z 1 grudnia 2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krzepice w 2015 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.126.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.PDF
PDFUchwała Nr 13.125.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.PDF
PDFUchwała Nr 13.124.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.PDF
PDFUchwała Nr 13.123.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego, podatku w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.PDF
PDFUchwała Nr 13.122.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.121.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie obniżenia średnie ceny skupu żytaw 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.120.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościna 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.119.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie rozpatrzenia skargi na brak właściwych działań ze strony Burmistrza.PDF

PDFUchwała Nr 13.118.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia zasad i przeprowadzenia konsultacji dot. budowy biogazowni.PDF
PDFUchwała Nr 12.117.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Krzepice.PDF

PDFUchwała Nr 12.116.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi.PDF

PDFUchwała Nr 12.115.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot.Wieloletniej Prognazy Finansowej Gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 12.114.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 11.113.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.PDF
PDFUchwała Nr 11.112.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.PDF
PDFUchwała Nr 11.111.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF
PDFUchwała Nr 11.110.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.PDF
PDFUchwała Nr 11.109.2015 z 9 rześnia 2015 roku w sprawie wyboru ławników.PDF

PDFUchwała Nr 11.108.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań ze strony Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 10.107.2015 z 17 lipca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 10.106.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i przedłużenia umowy.pdf

PDFUchwała Nr 10.105.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego.pdf

PDFUchwała Nr 10.104.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf PDFUchwała Nr 10.104.2015 z 17 lipca 2015 roku część 1.pdf

PDFUchwała Nr 10.103.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia od projektu Wiedza i kompetencja.pdf
PDFUchwała Nr 10.102.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFUchwała Nr 10.101.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 10.100.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFUchwała Nr 10.099.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFUchwała Nr 10.098.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 9.097.2015 z 30 czerwca 2015 w sprawie określenia przystanków komunukacji.pdf
PDFUchwała Nr 9.096.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy czterech straganów na placu targowym.pdf
PDFUchwała Nr 9.095.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej.pdf
PDFUchwała Nr 9.094.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na likwidacje wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFUchwała Nr 9.093.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia miejsc sprzedaży alkoholu.pdf
PDFUchwała Nr 9.092.2015 z 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zaspołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała Nr 9.091.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 9.090.2015 z 30 czarwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum.pdf
PDFUchwała Nr 9.089.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli.pdf
PDFUchwała Nr 9.088.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. ustalania diet dla radnych.pdf
PDFUchwała Nr 9.087.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.pdf
PDFUchwała Nr 9.086.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.pdf
 

PDFUchwała Nr 8.085.2015 z 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 8.084.2015 z 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dot. Strategii RIT.pdf

PDFUchwała Nr 7.083.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Tauron.pdf
PDFUchwała Nr 7.082.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomością służebną przesyłu na rzecz Tauron.pdf
PDFUchwała Nr 7.081.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 7.080.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr 7.079.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie alokacji środków unijnych w ramach RPOWŚ.pdf
PDFUchwała Nr 7.078.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 7.077.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 7.076.2015 z 12 maja w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice w 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr 7.075.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf
PDFUchwała Nr 7.074.2015 z dnia 12 maja 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2014.pdf
PDFUchwała nr 7.073.2015 z dnia 12 maja 2015r w sprawie zmiany uchwały nr 6.063.2015 RM w Krzepicach z dnia 9.04.2015r w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała nr 7.072.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 49.405.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20.11.2014r w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego rolnego leśnego oraz od nieruchomości w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr 6.071.2015 z 9 kwietnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu MGOPS.pdf
PDFUchwała Nr 6.070.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego świadczeń zdrowotnych.pdf
PDFUchwała Nr 6.069.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny.pdf
PDFUchwała Nr 6.068.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Nr 6.067.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenia bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.pdf
PDFUchwała Nr 6.066.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 6.065.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała Nr 6.064.2015 z 9 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego, podatku w drodze inkasa.pdf
PDFUchwała Nr 6.063.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr 6.062.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 6.061.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała Nr 6.060.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała Nr 6.059.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf
PDFUchwała Nr 6.058.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartej w uchwale z 11.10.2006.pdf
PDFUchwała Nr 6.057.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady.pdf

PDFUchwała Nr 5.056.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFUchwała Nr 5.055.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach subregionu Północnego.pdf

PDFUchwała Nr 5.054.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zajęcia pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr 5.053.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf

PDFUchwała Nr 5.052.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr 5.051.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała Nr 5.050.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do ZDKiM.pdf

PDFUchwała Nr 5.049.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf

PDFUchwała Nr 5.048.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu zadań dot. budowy chodników.pdf

PDFUchwała Nr 5.047.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady dot. uchwały z 11.10.2006 roku.pdf

PDFUchwała Nr 4.046.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr 4.045.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.pdf

PDFUchwała Nr 4.044.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr 4.043.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach.pdf

PDFUchwała Nr 4.042.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii do Propozycji planu algomeracji Krzepic.pdf

PDFUchwała Nr 4.041.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z przedszkoli.pdf

PDFUchwała Nr 4.040.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 48.400.2014 dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr 4.039.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3.024.2014 dot. profilaktyki alkoholowej.pdf

PDFUchwała Nr 4.038.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014.pdf

PDFUchwała Nr 4.037.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr 4.036.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała Nr 4.035.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała Nr 4.034.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 r.pdf

PDFUchwała Nr 4.033.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFUchwała Nr 4.032.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

 

 
 
Wersja XML