Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFnotatka z otwarcia ofert.pdf


Odpowiedzi na wnioski i pytania

odpowiedź na wniosek z 12.08.2021 r.: PDFodpowiedź.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Sprawdzenia należy dokonać zgodnie z przepisami i instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz 1744 z póź. zmianami). Wyniki pomiarów należy opracować i przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej nagrane na płytę CD (2 szt.) w formacie pdf. Opracowanie musi pozwalać zarządcy linii kolejowej na prawidłowe odczytanie danych i uzupełnienie nimi metryki przejazdu.

Treść zapytania wraz z projektem umowy i określeniem terminów i formy składania ofert zawiera plik:

PDF005 zapytanie pomiar.pdf

Formularz ofertowy w osobnych plikach edytowalnych:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

Wersja XML