Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKI BUDOWLANE PRZY UL. ŚWIETLISTEJ


Zarządzenie Nr 0050.411.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 6.064.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice:

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane, położone
 w Krzepicach przy ul. Świetlistej, stanowiące własność Gminy Krzepice, dla których Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00032408/2, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

§ 2

W/w nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się dnia 22 września 2021 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                       Krystian Kotynia

 

 

 

                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.411.2021

                                 Burmistrza Krzepic

     z dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, przy ul. Świetlistej, oznaczoną w ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 2826/22 o powierzchni 0,0953 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00032408/2.

 

Wartość nieruchomości wynosi 53 200,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 12 236,00 złotych

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, przy ul. Świetlistej, oznaczoną w ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 2826/23 o powierzchni 0,0955 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00032408/2.

            

                                                 Wartość nieruchomości wynosi 53 300,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 12 259,00 złotych

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, przy ul. Świetlistej, oznaczoną w ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 2826/24 o powierzchni 0,0959 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00032408/2.

                 

                                                   Wartość nieruchomości wynosi 53 500,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 12 305,00 złotych

 

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 22 września 2021 roku.

 

                                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                                       Krystian Kotynia

 

PDFMapa z lokalizacją działek.pdf

Wersja XML