Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ul. Dzielnej w Krzepicach - od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

UWAGA! 

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. 

Oferty Wykonawców, którzy tego nie wykonają zostaną odrzucone.

Szczegóły w Rozdziale IV pkt 12 SWZ

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc

DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc

11. Opis robót remontowych:

PDFopis robót remontowych - ul. Dzielna Krzepice.pdf
PDFrys. nr 1 - droga ul. Dzielnej Krzepice 2021 - plan orientacyjny.pdf
PDFrys. nr 2 - droga ul. Dzielna Krzepice 2021 - plan sytuacyjny.pdf
PDFrys. nr 3 - przekrój 3 droga Krzepice dzielna.pdf
PDFrys. nr 4 - przekrój 4 droga Krzepice dzielna.pdf

12. Przedmiary robót:

ATHprzedmiar DZIELNA częstochowska sienkiewicza.ath

PDFodcinek 2 przedmiar.pdf

13. STWiOR:

DOCXspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru ul. Dzielna.docx
 

 

Wersja XML