Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 roku, poz. 647) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzepicach uchwał:
1.Nr II/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Stare Miasto”.
2.Nr II/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Kuźniczka”.
3.Nr II/20/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice – Krzepice „Kuków”.
4.Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Dankowice
5.Nr II/22/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Starokrzepice.
6.Nr II/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Lutrowskie.
7.Nr II/24/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Podłęże Królewskie.
8.Nr II/25/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Zajączki Pierwsze .
9.Nr II/26/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Zajączki Drugie.
10.Nr II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa  Stanki.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, w terminie do dnia 06 lutego 2013 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz
Krystian Kotynia

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2013-01-02
Wersja XML