Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 34.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 listopada 2021 roku na godz. 15.00

Termin: 23.11.2021, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 34.258.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

  PDFUchwała Nr 34.259.2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 34.260.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022

  PDFUchwała Nr 34.261.2021 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 34.262.2021 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

  PDFUchwała Nr 34.263.2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej n.pdf

 9. PDFUchwała Nr 34.263.2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicz. -poprawiona.pdf

 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 32.252.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 05 października 2021r.

  PDFUchwała Nr 34.264.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.pdf

 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

  PDFUchwała nr 34.265.2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.pdf

 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu

  PDFUchwała Nr 34.266.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu.pdf

 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

  PDFUchwała Nr 34.267.2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacy.pdf

 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 23 marca 2021 r.

  PDFUchwała Nr 34.268.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr.pdf

 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r.

  PDFUchwała Nr 34.269.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  PDFUchwała Nr 34.270.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na.pdf

 17. PDFUchwała Nr 34.270.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości - poprawiona.pdf

 18. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  PDFUchwała Nr 34.271.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.pdf

 19. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

  PDFUchwała Nr 34.272.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.pdf

 20. 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r.

  PDFUchwała Nr 34.273.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10.09.2021 r..pdf

 21. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 34.274.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf

 22. PDFUchwała Nr 34.274.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach - poprawiona.pdf

 23. 20. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 października do 23 listopada 2021 roku
  2. b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 24. 21. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 25. 22. Zamknięcie obrad.
Wersja XML