Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 34.2021

Obrady rozpoczęto 2021-11-23 o godz. 15:05:21, a zakończono o godz. 17:35:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Marlena Brodziak
 3. Roman Kudelski
 4. Bożena Kozak
 5. Ryszard Wolak
 6. Barbara Pilarz
 7. Mariusz Droś
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:05:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:06:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Rafał Balcerzak
 

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do uchwały zmiany polegającej na zmniejszeniu w rozdz. 92195 planu dotacji o 6.000 i przeniesienie jej do rozdz. 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury ( dot. eksponatów Izby Muzealnej ) (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.258.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (15:28:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.259.2021 w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku (15:33:00)

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Damiana Pilarza o zwiększenie podatku rolnego o 3,6 %, a nie jak zakłada projekt uchwały o 7 %  (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak
 • PRZECIW (4):
  Mariusz Trawiński, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Bożena Kozak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.260.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku. (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Rafał Balcerzak, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022 (15:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.261.2021 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022 (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku (15:48:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.262.2021 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2022 r. (15:51:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.263.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2022 r. (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 32.252.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 05 października 2021r. (15:56:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.264.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 32.252.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 05 października 2021r. (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (16:00:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.265.2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu (16:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.266.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.267.2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 23 marca 2021 r. (16:13:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.268.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 23 marca 2021 r. (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r. (16:16:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.269.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r. (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.270.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (16:22:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.271.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (16:25:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.272.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r. (16:27:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.273.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r. (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach (16:29:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 34.274.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Grzegorz Mońka, Bożena Kozak

20. Sprawozdania, informacje: (16:47:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 października do 23 listopada 2021 roku (16:47:00)

b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników (17:16:00)

21. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego (17:20:00)

22. Zamknięcie obrad. (17:35:00)

Wersja XML