Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Nr 0050.455.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 listopada 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 34.266.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat lokal użytkowy o pow. 41,30 m2, znajdujący się w budynku wielolokalowym położonym w Starokrzepicach przyul. Oleskiej 246, na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 15 grudnia 2021 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                             Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                             Krystian Kotynia

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 0050.455.2021

                                                                                                                                                                                      Burmistrza Krzepic

                                                                                                                                                                                       z dnia 24 listopada 2021 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 2 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielolokalowym położonym przy ul. Oleskiej 246, 42-161 Starokrzepice, na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 652/2 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00041189/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
 2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 41,30 m2.
 3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w przyłącze energetyczne oraz przyłącze wod.-kan.
 4. Termin zagospodarowania: lokal znajduje się w dyspozycji Najemcy.
 5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 8,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie       określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany      w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z  warunkami      określonymi odrębnymi umowami.

 1. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.
 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: od 25 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

                                                                           

                                                                                                                                                  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                    Krystian Kotynia

 

Wersja XML