Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Zarządzenie Nr 0050.454.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 listopada 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik
 nr 1 oraz w załączniku graficznym nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 25 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.

                                                                                                                                                Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                Krystian Kotynia

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                           Nr 0050.454.2021

                                                                                                                z dnia 24 listopada  2021 roku

 

Wykaz

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres od  01 stycznia 2022 roku do 30 września 2024 roku część nieruchomości o pow. 6 m2 położonej w Krzepicach, stanowiącej pas drogowy ulicy Generała Andersa, zapisanej w ewid. gruntów jako działka nr 1694 z przeznaczeniem na lokalizację pomieszczenia socjalnego.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy: część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1694, obręb ewid. Krzepice, opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00047143/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
 2. Powierzchnia przedmiotu dzierżawy: 6,00 m2.
 3. Opis przedmiotu dzierżawy: niezagospodarowana część  nieruchomości gruntowej, stanowiącej pobocze ul. Andersa w Krzepicach.
 4. Termin zagospodarowania: przedmiot dzierżawy znajduje się w dyspozycji Dzierżawcy.
 5. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 36 zł netto w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny będzie do 20. każdego miesiąca przelewem na konto Wydzierżawiającego, po uprzednim otrzymaniu faktury. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z  warunkami      określonymi odrębnymi umowami.

 1. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Po upływie dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższona o 2%.

 1. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: od 25 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

                                                                       

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                  Krystian Kotynia

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                               Krystian Kotynia

  

 

Wersja XML