Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - teren objęty Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zarządzenie Nr 0050.456.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 listopada 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 27.219.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice:

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00031906/6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako:

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się dodnia 7 stycznia 2022 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        Burmistrz Krzepic

                                                      Krystian Kotynia

                                                          

                                                           

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 0050.456.2021

                                                                                                                   Burmistrza Krzepic

                                                                                                                   z dnia 24 listopada 2021 roku

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Krzepice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 07.040.2011 z dnia 14 marca 2011 r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej
– ul. Inwestycyjnej, skomunikowanej z ul. Rolniczą o nawierzchni asfaltowej. Energia elektryczna, wodociąg znajdują się w ul. Inwestycyjnej, kanalizacja w ul. Inwestycyjnej na odcinku 50 m od skrzyżowania z ul. Rolniczą.

           

Cena nieruchomości wynosi 4 330 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 995 900,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 7 stycznia 2022 roku.

                                                                                                                                               Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                               Krystian Kotynia

Wersja XML