Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFpytania i odpowiedź.pdf


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf
PDF2. Zał. nr 2 - Szczegółowy OPZ.pdf

DOC3. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOC4. Zał. nr 4 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC5. Zał. nr 5 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC6. Zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

DOC9. Zał. nr 9 - Identyfikator postępowania.doc

10. Zał. nr 10 - Wyciąg z koncepcji - wariant II:
PDFopis DROGI.pdf
PDFOpis INSTALACJE.pdf
PDFPlan sytuacyjny DROGI - wariant II.pdf
PDFPlan sytuacyjny INSTALACJE - wariant II.pdf

PDF11. Zał. nr 11 - projekt budowlany.pdf

PDF12. Zał. nr 12 - rysunek poglądowy.pdf
 

Wersja XML