Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFpytania i odpowiedź.pdf


PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf


Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf


PDFZał. Nr 1 - Wzór umowy.pdf
PDFZał. Nr 2 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf


PDFZał. Nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów 2022 - 2023.pdf

DOCZał. Nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOCZał. Nr 5 - Formularz JEDZ.doc
DOCZał. Nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZał. nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOCZał. Nr 8 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 9 - Oświadczenie o aktualności JEDZ.doc
DOCZał. Nr 10 - Wykaz wykonanych usług.doc
DOCZał. Nr 11 - Wykaz narzędzi.doc

DOCZał. nr 12 - Identyfikator postępowania.doc
 

Wersja XML