Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2022 r.

Sesja nr 37.2022 z dnia 09 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr 37.284.2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą w związku z agresją Rosji.pdf (199,96KB)
PDFUchwała Nr 37.285.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (1,37MB)
PDFUchwała Nr 37.286.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (5,24MB)
PDFUchwała Nr 37.287.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r.pdf (215,12KB)
PDFUchwała Nr 37.288.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf (413,91KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 37.288.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach 09.03.2022.pdf (132,27KB)
PDFUchwała Nr 37.289.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice.pdf (214,37KB)
PDFUchwała Nr 37.290.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice.pdf (318,68KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 37.290.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach 09.03.2022.pdf (137,94KB)
PDFUchwała Nr 37.291.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf (278,09KB)
PDFUchwała Nr 37.292.2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2002S.pdf (277,23KB)
PDFUchwała Nr 37.293.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (220,49KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 37.293.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach 09.03.2022.pdf (132,44KB)
PDFUchwała Nr 37.294.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.pdf (278,65KB)
PDFUchwała Nr 37.295.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (1,00MB)
PDFUchwała Nr 37.296.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.pdf (544,08KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 37.296.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach 09.03.2022.pdf (141,05KB)
PDFUchwała Nr 37.297.2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku.pdf (288,35KB)
PDFUchwała Nr 37.298.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.pdf (221,15KB)
PDFUchwała Nr 37.299.2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.pdf (398,81KB)
PDFUchwała Nr 37.300.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21.12.2021 r.pdf (221,31KB)
PDFUchwała Nr 37.301.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Sołectwa Dankowice.pdf (230,68KB)

Sesja nr 38.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr 38.302.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (501,27KB)

Sesja nr 39.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr 39.303.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (791,18KB)
PDFUchwała Nr 39.304.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 .pdf (5,55MB)
PDFUchwała Nr 39.305.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (231,88KB)
PDFUchwała Nr 39.306.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf (412,80KB)
PDFUchwała Nr 39.307.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (277,07KB)
PDFUchwała Nr 39.308.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów.pdf (247,18KB)
PDFUchwała Nr 39.309.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ic.pdf (224,23KB)
PDFUchwała Nr 39.310.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (207,55KB)
PDFUchwała Nr 39.311.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice.pdf (555,05KB)
PDFUchwała Nr 39.312.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf (330,14KB)
PDFUchwała Nr 39.313.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (221,30KB)
PDFUchwała Nr 39.314.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.pdf (206,34KB)
PDFUchwała Nr 39.315.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (207,80KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 39.315.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach 11.05.2022.pdf (139,55KB)

Sesja nr 40.2022 z dnia 20 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr 40.316.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (702,00KB)

Sesja nr 41.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr 41.317.2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (206,16KB)
PDFUchwała Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (766,42KB)
PDFUchwała Nr 41.319.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (5,13MB)
PDFUchwała Nr 41.320.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (218,43KB)
PDFUchwała Nr 41.321.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (320,46KB)
PDFUchwała Nr 41.322.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (274,81KB)
PDFUchwała Nr 41.323.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych.pdf (248,29KB)
PDFUchwała Nr 41.324.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, .pdf (223,59KB)
PDFUchwała Nr 41.325.2022 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf (5,99MB)
PDFUchwała Nr 41.326.2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice.pdf (3,93MB)
PDFUchwała Nr 41.327.2022 w sprawie stanowisko w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609.pdf (265,18KB)

Sesja nr 42.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr 42.328.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (204,02KB)
PDFUchwała Nr 42.329.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.pdf (205,35KB)
PDFUchwała Nr 42.330.2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok.pdf (205,13KB)
PDFUchwała Nr 42.331.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (207,18KB)

Sesja nr 43.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.

PDFUchwała Nr 43.332.2022 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Krzepice.pdf (217,09KB)
PDFUchwała Nr 43.333.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (554,16KB)

Sesja nr 44.2022 z dnia 06 września 2022 r.

PDFUchwała Nr 44.334.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (1,16MB)
PDFUchwała Nr 44.335.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf (493,95KB)
PDFUchwała Nr 44.336.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 .pdf (5,38MB)
PDFUchwała Nr 44.337.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 39.305.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (224,20KB)
PDFUchwała Nr 44.338.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2022 r.pdf (202,05KB)
PDFUchwała Nr 44.339.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w 2022 roku.pdf (230,36KB)
PDFUchwała Nr 44.340.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku.pdf (229,21KB)
PDFUchwała Nr 44.341.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.pdf (227,95KB)
PDFUchwała Nr 44.342.2022 w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (219,75KB)
PDFUchwała Nr 44.343.2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2035S.pdf (275,65KB)
PDFUchwała Nr 44.344.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.pdf (682,91KB)
PDFUchwała Nr 44.345.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach.pdf (215,12KB)
PDFUchwała Nr 44.346.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (499,39KB)
PDFUchwała Nr 44.347.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice.pdf (692,33KB)
PDFUchwała Nr 44.348.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022.2023.pdf (211,73KB)
PDFUchwała Nr 44.349.2022 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.pdf (272,38KB)
PDFUchwała Nr 44.350.2022 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (214,38KB)