Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie może on być podstawą do kalkulacji ceny ofertowej, ani służyć do uzasadniania ewentualnych błędów w wycenie robót.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami: 

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc

11. Dokumentacja projektowa
PDFOpis techniczny robót remontowych branży drogowej.pdf
PDFprzekroje drogi Krzepice szkolna strażacka.pdf
PDFprzekroje drogi Krzepice szkolna strażacka 1.pdf
PDFul. Szkolna Strażacka Krzepice ark 1.pdf
PDFul. Szkolna Strażacka Krzepice ark 2.pdf

PDF12. Zał. nr 12 - STWiOR.pdf
PDF13. Zał. nr 13 - Mapa orientacyjna.pdf
PDF14. Zał. nr 14 - Przedmiar robót.pdf
 

Wersja XML