Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach - etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (67,83KB)


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (62,70KB)


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (60,26KB)


PDFpytanie i odpowiedź.pdf (63,18KB)


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (171,09KB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf (193,99KB)

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf (136,45KB)

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc (48,50KB)
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc (21,00KB)
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (17,00KB)
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (16,50KB)

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc (20,00KB)
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc (12,50KB)
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (17,50KB)
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (16,00KB)

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc (20,00KB)

11. Projekt budowlany:

Starokrzepice_PBA.pdf
Starokrzepice_Polna OT_PZT_BIOZ.pdf

PDFd1_pzt-starokrzepice-polna-13042021 I etap wydruk.pdf (923,17KB)
D2_1 Przekroje konstr. Starokrzepice Polna.pdf
D2_2 Szczegóły konstr. Starokrzepice Polna.pdf
D3_Profil podłużny Starokrzepice Polna.pdf
D4 Zjazd Starokrzepice Polna.pdf
DW1_1 Przekroje poprz. Starokrzepice Polna.pdf
DW1_2 Przekroje poprz. Starokrzepice Polna.pdf
DW2_Schemat zmiany lok. hydrantu.pdf
Starokrzepice Polna NK .pdf
Starokrzepice Polna NK ZAŁ.pdf
Tabela Plantowania Starokrzepice Polna.pdf
Tabela Robót Ziemnych Starokrzepice Polna.pdf
uzg. zmiana lok. hydrantu.jpeg
Wsp. geod Punty charakterystyczne.pdf
Wykaz zjazdów.pdf
Zestawienie kanał technologiczny Starokrzepice Polna.pdf

12. STWiOR:

STWiOR Starokrzepice ul. Polna.pdf

13. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu:

1.opis.pdf
2.orientacja.pdf
3.rysunek.pdf
zatw. starosta.pdf