Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15

Strona archiwalna

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2015 roku o godz. 9.00

 

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 11,00 zł za 1 m² + podatek VAT wg stawki 23%.

Wadium w wysokości 200,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.050.2015 Burmistrza Krzepic z dnia 31 marca 2015 roku.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11, tel. (034)317-51-72 wew. 31

 

Krzepice, dnia 31 marca 2015 roku.

 


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Staniszewska
Data wytworzenia: 2015-03-31

 

Wersja XML